Veiledning til dommere

TAKK FOR AT DU VIL VÆRE HVORFOR DET?-DOMMER!

Det at du ser det forskningsarbeidet de enkelte barna har gjort og gir god tilbakemelding til dem, er en helt sentral del av Hvorfor det?. I tillegg er du  som forsker et forbilde for barna. For mange barn er forskningsprosjektet og utstillingsdagen en opplevelse de bærer med seg resten av livet.

Dommerarbeidet krever ikke annen forberedelse enn å lese gjennom dette dokumentet. På utstillingsdagen må du regne med å bruke ca. 3 ½ time fra oppmøte til premieutdelingen er ferdig.

Hva er Hvorfor det?

Hvorfor det? er en forskerutstilling for barn i barneskolealder. Gjennom deltakelse i Hvorfor det? skal barna få anledning til å forsøke seg som selvstendige forskere ved å utføre et eget prosjekt på et selvvalgt spørsmål. Barna forsker individuelt eller sammen i grupper på 2-3 og arbeider med prosjektet sitt i 5-6 uker i forkant. Hvorfor det? gir barn mulighet til å oppleve at egne spørsmål er en god og morsom inngang til kunnskap.

Dommervurdering av prosjektene

Alle prosjektene skal bedømmes av et dommerpar. Dommerne skal ha forskningsbakgrunn eller god kjennskap til forskningsmetode. Det er fint om dommerteamet er bredt sammensatt, både naturvitenskap og humaniora bør være representert. Det er også fint å ha med lærere og andre som er vant til å arbeide med barn. 

Barna er bedt om å bruke Nysgjerrigpermetoden underveis. Det er en forenklet utgave av hypotetisk-deduktiv metode, utviklet for barn av Forskningsrådet. Dette er en liten film som barna har sett for å få forklart forskningsmetode. Det finnes også en mer utførlig beskrivelse på www.nysgjerrigpermetoden.no. De forslagene til tema å snakke om som står nevnt nederst på siden, er tilpasset de stegene barna er bedt om å gå gjennom i forskningsarbeidet sitt. 

Det legges opp til at dommerteamet går fra prosjekt til prosjekt i løpet av ca. en time, dere får 8-10 min per prosjekt. Ofte fordeles prosjektene i to puljer slik at barna slipper å vente for lenge på at dommerne skal komme til dem. Etter dere er ferdige med å gå rundt, åpnes utstillingen for publikum og dere får tid til å diskutere og skrive på diplomene. 

God tilbakemelding til alle

Det er et mål at utstillingen skal bidra til motivasjon for læring for deltakerne. Din oppgave som dommer er å se og anerkjenne både arbeidsprosessen og resultatet barna presenterer. Barna skal få konstruktive tilbakemeldinger fra dommerteamet med overveldende vekt på det positive. Vurderingene skal gi barna en opplevelse av å bli sett. Jobben med å være dommer er først og fremst å delta i en god fagsamtale omkring prosjektene med de enkelte deltakerne, ikke å gradere/måle prosjektene opp mot hverandre.

En samtale rundt hvilke utfordringer barna møtte underveis og hvordan de ville løst disse med den erfaringen de har vunnet, kan være en god inngangsport til å reflektere over egen prosess.  Samtalen skal bidra til refleksjon over sammenhenger mellom spørsmålet de undersøker, hypotesene, metodene de har valgt og funnene de har gjort. 

Kritikk rammer barna hardt i slike prosjekter og skal ikke gis. Tonen i samtalen skal være preget av undring og anerkjennelse. Det er viktig at alle skal sitte igjen med en følelse av stolthet og glede over hva de har fått til, og at dommerne uttrykker begeistring over prosjektet.

Dere gir en muntlig tilbakemelding til barna mens dere går rundt. I tillegg skal dere senere gi en meget kort skriftlig tilbakemelding som dere selv skriver nederst på et diplom til hver enkelt elev. Denne tilbakemeldingen skal trekke fram noe dere syntes var spesielt bra med hvert enkelt prosjektet.

Hederspriser

Å dele ut eventuelle hederspriser må komme sekundært til å gi en god tilbakemelding til alle. Dette må vektlegges både i type premier og hvor stor plass hedersprisene tar premieutdelingen. 

Enkelte utstillinger velger å la dommerteamet velge ut et eller flere prosjekter som utmerker seg til å få en hederspris for godt forskningsarbeid. Premien blir delt ut av dere med en begrunnelse på hvorfor dette prosjektet pekte seg ut. Hedersprisen introduserer et konkurranseaspekt til Hvorfor det? og den enkelte arrangør av Hvorfor det? velger om de ønsker å fremheve enkelte prosjekter, hvor mange som skal eventuelt skal fremheves og hva slags premier.

Spørsmålene under kan brukes til å forsøke å bruke objektive kriterier til å vurdere prosjektene opp mot hverandre. Vurderingen bør gjenspeile arbeidet fra spørsmålet formuleres til ferdig presentasjon av prosjektet, inkludert svarene på spørsmålene fra dommerne.  Ikke alle forskningsprosjekter passer helt inn i Nysgjerrigper-malen, men kan likevel være prosjekter som er fine å løfte fram fordi de har gjort en imponerende innsats eller et spesielt interessant arbeid. Det bør også vektlegges i hvilken grad barna viser eierskap til hele prosessen slik at det ikke er foreldre-innsatsen som blir belønnet. 

Det skal ikke leveres ut noe vurderingsskjema til barna, men samtalepunktene under kan være en hjelp for dere som dommere til å bedømme alle barna etter noenlunde de samme kriteriene.

Typer hederspriser

Det er praktisert ulike måter å fordele hederspriser på. Noen deler ut beste forskningsprosjekt på hvert trinn, ev. to priser dersom det er veldig mange deltakere fra ett trinn. Det anbefales ikke å rangere disse prisene. 

Andre velger å gi priser på tvers av trinnene, f. eks. Årets miljøpris, kjemipris, humorpris, naturpris, matpris, formidlingspris, etc. Her kan man velge noen kategorier på forhånd, men legge til dersom det er prosjekter som utmerker seg på et område. Noen steder velger også et prosjekt som hovedvinner. 

Publikumsprisen er viktig for arrangmentet, men her trenger ikke dommerne bidra til avgjørelsen. 

Habilitet

Det er fint å rekruttere dommere blant foreldregruppen, og disse dommerne kan da snakke med deltakere som ikke er på trinnet til sine barn. Dersom prisene velges på tvers av trinn, vil disse dommere kunne komme i habilitetsproblemer med tanke på hederspriser. Erfaring viser at det oppleves viktig både innen dommerteamet og overfor deltakere og andre foreldre at man ikke deltar i diskusjonen omkring premier til egne barn. Den som leder dommerteamet bør ha oversikt over dommere som har deltakende barn slik at man tar hensyn til det i fordeling av oppgaver og diskusjonen om premier. 

Samtalepunkter

Originalitet

Er problemstillingen ny, egen, original eller spesielt interessant? Hva har de gjort selv og hvilken hjelp har de innhentet fra foreldre og eksperter?

Spørsmålet

Er spørsmålet /problemstillingen mulig å besvare?

Hypotese

Er hypotesen(e) relevante og gode?

Metode og resultat

Er metodene/undersøkelsene som er gjennomført egnet for å belyse problemstillingen? Her bør det også gis rom for andre forskningsmetoder som kan passe bedre til den problemstillingen som er valgt. 

Hvor sikre er resultatene? 

Diskusjon og konklusjon

I hvilken grad klarer eleven å oppsummere sine funn og beskrive hvordan de støtter/ikke støtter sine hypoteser?

Er det noe de ville ha gjort anderledes når de nå ser tilbake på forskningsarbeidet sitt?

Skriftlig presentasjon

Hvor mye arbeid er det lagt i plakaten, og hvor informativ er den?

Formidling

I hvilken grad klarer eleven å presentere sitt arbeid muntlig for dommeren?

Oppsummering av vurdering

I etterkant av at dere har gått rundt til barna, samler dommerteamet seg for en matbit, diskutere prosjektene og skrive tilbakemelding til de deltakerne de har snakket med. Skriv en kort vurdering på 1-2 setninger, hvor dere trekker fram det mest positive med prosjektet. Dette kan skrives inn nederst på diplomet som deles ut. 

Under premieseremonien vil dere som dommere rope opp barna i hvert enkelt prosjekt, fortelle i plenum hva de har forsket på og si noe helt kort om hva dere synes var spesielt bra med dette prosjektet. Her bør dere være helt konkrete og nevne eksempler fra prosjektet så både barn og publikum kjenner igjen hva dere løfter fram.  For eksempel kan dere trekke fram er grundige undersøkelser, entusiasme i fremføring, forseggjort plakat, spesielt interessant spørsmål, stor humor, viktig tema, originalitet. Barna får så utdelt diplomene sine. Å bruke et eksempel fra plakaten gjør tilbakemeldingen mer troverdig og personlig.  Det er viktig å være effektiv i denne tilbakemeldingen slik at premieutdelingen ikke trekker alt for langt ut. 

Eks: "Hanna og Lisa har forsket på hva slags husarbeid jenter og gutter gjør. (Hanna og Lisa kommer fram) De har gjort en god undersøkelse hvor hele 70 12-åringer har deltatt. De har meget interssante funn med at det nesten bare gutter som tømmer søppel, mens jentene rydder mer." (Diplom og ev. premier deles ut høytidelig med håndhilsing. Applaus fra publikum)