Tilbakemelding, diplomer og premiering fra dommerne

.

Informasjon til dommerne

Det at dommerne ser forskningsarbeidet til hvert barn og gir gode tilbakemeldinger, er helt sentralt i Hvorfor det? Barna føler seg sett og verdsatt. I tillegg er du som forsker et forbilde for barna. For mange barn er forskningsprosjektet og utstillingsdagen en opplevelse de bærer med seg resten av livet!

Dommerarbeidet krever ikke annen forberedelse enn å lese gjennom dette dokumentet. På utstillingsdagen må du regne med å bruke ca. 3 ½ time fra oppmøte til premieutdelingen er ferdig.

Hva er Hvorfor det?

Hvorfor det? er en forskerutstilling for barn på 3.-7. trinn. Gjennom Hvorfor det? får barna forsøke seg som selvstendige forskere ved å utføre et prosjekt på et selvvalgt spørsmål. Barna forsker individuelt eller i grupper på 2-3 og arbeider med prosjektet 5-6 før utstillingen. Konseptet gir barn mulighet til å oppleve at egne spørsmål er en god og morsom inngang til kunnskap!

Dommervurdering av prosjektene

Alle prosjektene skal bedømmes av et dommerpar. Dommerne skal ha forskningsbakgrunn eller god kjennskap til forskningsmetode. Det er fint om dommerteamet er tverrfaglig sammensatt. Både naturvitenskap og humaniora bør være representert blant dommerne. Det er også fint å ha med lærere og andre som er vant til å arbeide med barn. 

Barna er bedt om å bruke Nysgjerrigpermetoden underveis. Det er en forenklet utgave av hypotetisk-deduktiv metode, utviklet for barn av Forskningsrådet. Dette er en kort film som barna har sett for å få forklart forskningsmetode. Forslagene til temaer dere kan snakke med barna om (se nederst på siden), er tilpasset de stegene barna er bedt om å gå gjennom i forskningsarbeidet sitt. 

Det legges opp til at dommerteamet går fra prosjekt til prosjekt i løpet av ca. en time, med ca. 8-10 min per prosjekt. Ofte fordeles prosjektene i to puljer slik at barna slipper å vente for lenge på at dommerne skal komme til dem. Når dere er ferdige med å gå rundt, åpnes utstillingen for publikum, mens dere får tid til å diskutere prosjektene, skrive på diplomene og kåre vinnere. 

God tilbakemelding til alle!

Målet er at utstillingen skal bidra til motivasjon til læring for deltakerne. Din oppgave som dommer er å bidra til at elevene ser sammenhengen mellom de ulike stegene de har gjort i forskningsarbeidet. I tillegg gir dere anerkjennelse til arbeidsprosessen og resultatet som barna presenterer. Barna får konstruktive tilbakemeldinger fra dommerteamet med mest vekt på det positive. Vurderingene skal gi barna en opplevelse av å bli sett og lyttet til. Jobben er først og fremst å delta i en god fagsamtale omkring prosjektene med hver deltaker, ikke å gradere/måle prosjektene opp mot hverandre.

En samtale rundt hvilke utfordringer barna møtte underveis og hvordan de ville løst disse med den erfaringen de har vunnet, er en god inngangsport til å reflektere over egen prosess. Kritikk kan ramme barn hardt i slike prosjekter og skal ikke gis. Det er viktig at alle skal sitte igjen med en følelse av stolthet og glede over hva de har fått til, og at dommerne uttrykker begeistring over prosjektet!

Dere gir en muntlig tilbakemelding til barna mens dere går rundt. I tillegg gir dere etterpå en svært kort skriftlig tilbakemelding som dere skriver på diplomet til hver elev. Trekk her fram noe dere syntes var spesielt bra med hvert enkelt prosjekt.

Hederspriser

Å dele ut eventuelle hederspriser må være sekundært til å gi en god tilbakemelding til alle. Dette må vektlegges både i type premier og hvor stor plass hedersprisene tar i premieutdelingen. 

Enkelte utstillinger velger å la dommerteamet velge ut et eller flere prosjekter som utmerker seg til å få en hederspris for godt forskningsarbeid. Premien blir delt ut med en begrunnelse på hvorfor prosjektet pekte seg ut. Hedersprisen introduserer et konkurranseaspekt til Hvorfor det? og den enkelte arrangør velger om de ønsker å fremheve enkelte prosjekter. Arrangøren må også vurdere hvor mange som skal eventuelt skal fremheves og hva slags premier.

Spørsmålene under kan brukes for å bruke objektive kriterier til å vurdere prosjektene opp mot. Vurderingen bør gjenspeile elevenes arbeid fra da spørsmålet formuleres til ferdig presentasjon av prosjektet, inkludert svarene på spørsmålene fra dommerne. Ikke alle forskningsprosjekter passer helt inn i Nysgjerrigper-malen, men kan likevel være prosjekter som er fine å løfte fram på grunn av imponerende innsats eller spesielt interessant arbeid. Det bør også vektlegges i hvilken grad barna viser eierskap til hele prosessen, slik at det ikke er foreldre-innsatsen som blir belønnet. 

Det skal ikke leveres ut noe vurderingsskjema til barna. Men samtalepunktene under kan være en hjelp for dere som dommere, til å bedømme alle barna etter noenlunde samme kriterier og finne elementer som kan fremheves i en tilbakemelding.

Samtalepunkter

Originalitet: Er problemstillingen ny, egen, original eller spesielt interessant? Hva har de gjort selv, og hvilken hjelp har de innhentet fra foreldre/eksperter?

Spørsmålet: Er spørsmålet /problemstillingen mulig å besvare?

Hypotese: Er hypotesen(e) relevante og gode?

Metode og resultat: Er metodene/undersøkelsene som er gjennomført egnet for å belyse problemstillingen? Gi rom for andre forskningsmetoder som kan passe bedre til den problemstillingen som er valgt. 

Hvor sikre er resultatene? 

Diskusjon og konklusjon: I hvilken grad klarer elevene å oppsummere sine funn og beskrive hvordan de støtter/ikke støtter sine hypoteser? Er det noe de ville gjort anderledes når de ser tilbake på forskningsarbeidet sitt?

Skriftlig presentasjon: Hvor mye arbeid er det lagt i plakaten, og hvor informativ er den?

Formidling: I hvilken grad klarer eleven å presentere sitt arbeid muntlig for dommerne?

Oppsummering av vurdering: I etterkant av at dere har gått rundt til barna, samler dommerteamet seg for en matbit, diskuterer prosjektene og skriver tilbakemelding til elevene de har snakket med. Skriv en kort vurdering på 1-2 setninger der dere trekker fram det mest positive med prosjektet. Dette kan skrives nederst på diplomet. 

Under premieseremonien vil barna ropes opp for hvert enkelt prosjekt, ev. forteller de i plenum hva de har forsket på. Dere sier kort hva dere synes var spesielt bra med prosjektet. Her bør dere være konkrete og nevne eksempler fra prosjektet, sånn at barn og publikum kjenner igjen hva dere løfter fram. For eksempel kan dere trekke fram: grundige undersøkelser, entusiasme i fremføring, forseggjort plakat, spesielt interessant spørsmål, humor, viktig tema og originalitet. Barna får så utdelt diplomene sine. Å bruke et eksempel fra plakaten gjør tilbakemeldingen troverdig og personlig. Det er viktig å være effektiv i tilbakemeldingen, sånn at premieutdelingen ikke trekker for langt ut - særlig hvis det er mange prosjekter.

Eksempel: "Hanna og Lisa har forsket på hva slags husarbeid jenter og gutter gjør. (Hanna og Lisa kommer fram) De har gjort en god undersøkelse hvor hele 70 tolvåringer har deltatt. De har veldig interessante funn som viser at det nesten bare er gutter som tømmer søppel, mens jentene rydder mer." Diplom og ev. premier deles ut høytidelig med håndhilsing. Applaus fra publikum.