Du er her

Corona-tid: Et fleksibelt opplegg

I denne perioden er det vanskelig å planlegge. En del opplæring vil skje som hjemmeskole, gruppestørrelsene kan variere, og mye skal skje utendørs. Mange lærere trenger et opplegg som kan fungere i klasserommet og hjemme, utendørs - og tilpasset den nye læreplanen. Hvorfor det? kan hjelpe deg med nyttig opplæringsmetode.

Her er et skissert opplegg med hvor elevene jobber med egne forskningsprosjekter fordelt på 10 forskningsdager. Prosjektarbeidet kan gjerne fordeles på 2-3 dager i uka med ordinær undervisning imellom. Undervisningen kan gjerne ta opp tema som støtter opp om elevenes forskningsarbeid.

 • Elevene jobber alene eller i læringspar som lærerne setter opp.
  Velg partnere som arbeider godt sammen og har felles interesser.
 • Sett opp veiledningstid jevnlig og mulighet for å kontakte en lærer underveis hvis de jobber utenfor klasserommet eller hjemme. Det vil være stor forskjell på hvor selvstendig gruppene jobber.
 • Elevene fører en digital forskningslogg der de beskriver det de har gjort på forskningsdagene. Denne støtte samarbeidet med lærer og bør være tilgjengelig for lærerne for å forenkle oppfølgingen. 
 • Elever som blir raskere ferdig med dagens arbeidsmål, kan ha en bok, et arbeidshefte eller ev. andre oppgaver tilgjengelig som de kan arbeide med underveis. 

Dag

Mål

Innhold

1

Hva er forskning?

Gjennomgang av Nysgjerrigpermetoden, se vår film.

Historier om barn som har forsket: Tekster, filmer og podkaster

2

Samle forslag til forskningsspørsmål

Ideverksted. Tur i nærområdet. Undringsjakt.

Se vår film om å finne spørsmål.

3

Hva er gode forskningsspørsmål?

Gå gjennom kjennetegn og kriterier.

Lage hypoteser til noen aktuelle forskningsspørsmål.

4

Velge spørsmål

Bestemme hva som blir problemstillingen etter veiledningssamtale med lærer.

Søke bakgrunnskunnskap.

5

Lage en plan

Praktisk prosjektplanlegging

Når, hvor og hvordan skal undersøkelsen skje?

Skaffe utstyr, be om tillatelser, få godkjent planen av lærer.  

6

Gjennomføre undersøkelser

Intervju

Spørreundersøkelser

Eksperimenter

Observasjoner

7

Rydde i resultatet

Gå gjennom funnene, vurdere dem opp mot hypotesene.

Sortere resultatene med tanke på formidling.

8

Presentere prosjektet

Formatet velges gjerne fra starten av: Tekst, utstillingsplakat, muntlig, film, podkast, felles digitalt møte. Det tar ulik tid å lage disse og krever ulike forkunnskaper.

En variant av en fysisk utstilling kan vurderes, men da i henhold til smittevernshensyn

9

Fellessamling

Presentasjon innad i gruppen/klassen/trinnet, ev. med foreldre/familie.

10

Presentasjon for en forskningskyndig

Fagsamtale med refleksjon rundt prosess og funn

 

Forslag til aktiviteter/tema i fellesundervisning eller som start på skoledagen 

 • Kreative fellesøvelser, det gjør det lettere å få idéer til spørsmål.
 • Felles forskningsaktiviteter enten i klasserommet, hjemme eller fra nærmiljø. 
 • Kunst og håndverk: Ut å skissere noe. Gir øvelse i å observere nøyaktig. 
 • Samfunnsfag: Utforskning i nærområde. Tema: Lokalhistorie eller hvordan vi lever sammen.
 • Engelsk: Tekst eller film om en forsker eller et kunnskapsgjennombrudd som endret verden. 
 • Matematikk: Aktivitet knyttet til f. eks. målinger, statistikk med diagrammer eller Excel.
 • Naturfag: Gjøre et eksperiment hjemme, ute eller på skolen. Beskrive hva som skjer. 
 • Mat og helse: Følge en oppskrift, øve på målinger og observere. 
 • Norsk: Hvordan søke og gjøre oppslag, kildekritikk og referere til kilder. Gjøre intervju.
 • Kroppsøving/fysisk aktivitet: Annen undervisning kan kombineres med turaktivitet. Observasjon og beskrivelse av hva som skjer med kroppen under fysisk aktivitet.

Sjekk ut resten av Lærersiden vår med lenkene til høyre på denne siden for utfyllende beskrivelse av aktivitetene.  Nysgjerrigper.no har også nyttige tips.